கட்டுரைகள் (75)

மற்றும் மஃரிபுதான் ஒரு நாளின் ஆரம்பம் என்ற தவறான வாதங்களுக்கு குர்ஆன் சுன்னா அடிப்படையில் விளக்கங்கள். பகுதி : 16H/7 வாதம் - 8 : ஜும்ஆ தொழாமல் வெளியூர் செல்லக் கூடாது..حدثنا أبو معاوية ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن عائشة ، قالت : ' إذا أدركتك ليلة الجمعة ، فلا تخرج حتى تصلي الجمعة…
மற்றும் மஃரிபுதான் ஒரு நாளின் ஆரம்பம் என்ற தவறான வாதங்களுக்கு குர்ஆன் சுன்னா அடிப்படையில் விளக்கங்கள். பகுதி : 6I/7 வாதம் 9 : பதுனுநக்லாவில் பிறை பார்க்கப்பட்டது பற்றி...حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا محمد بن فضيل ، عن حصين ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي البختري ، قال : خرجنا للعمرة ،…
மற்றும் மஃரிபுதான் ஒரு நாளின் ஆரம்பம் என்ற தவறான வாதங்களுக்கு குர்ஆன் சுன்னா அடிப்படையில் விளக்கங்கள். பகுதி : 6I/7 வாதம் 9 : பதுனுநக்லாவில் பிறை பார்க்கப்பட்டது பற்றி...حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا محمد بن فضيل ، عن حصين ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي البختري ، قال : خرجنا للعمرة ،…