கட்டுரைகள் (75)

மற்றும் மஃரிபுதான் ஒரு நாளின் ஆரம்பம் என்ற தவறான வாதங்களுக்கு குர்ஆன் சுன்னா அடிப்படையில் விளக்கங்கள்.                                                              பகுதி : 6C/7 வாதம் 3 : கிராமவாசிகள் பிறை…
மற்றும் மஃரிபுதான் ஒரு நாளின் ஆரம்பம் என்ற தவறான வாதங்களுக்கு குர்ஆன் சுன்னா அடிப்படையில் விளக்கங்கள். பகுதி : 6D/7 வாதம் - 4 : அபூபக்கர் (ரழி) அவர்களின் மரணம் குறித்த வரலாற்றுச் சம்பவம்.حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال…
மற்றும் மஃரிபுதான் ஒரு நாளின் ஆரம்பம் என்ற தவறான வாதங்களுக்கு குர்ஆன் சுன்னா அடிப்படையில் விளக்கங்கள். பகுதி : 6E/7 வாதம்-5 : பனு ஸலமா கோத்திரத்தின் லைலத்துல் கத்ரு பற்றிய விளக்கம் :حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله السلمي ، حدثنا أبي ، حدثنا إبراهيم بن طهمان ، عن عباد بن إسحاق ، عن محمد بن مسلم…