அமாவாசை பிறை பற்றிய பதிவு-2

Super User
Super User
Offline
0

Back To Main Article  

அமாவாசை பிறை பற்றி ஹிஜ்ரி கமிட்டியினர்விளக்கம் கேட்டு பதிந்த பதிவுகள் -2

பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹீம். 

அஸ்ஸலாமு அலைக்கு வரஹ்
இந்த இணையதளத்தின் அட்மின் என்றபெயரில் ICOP சாகாக்களின்சுயகருத்துக்களையும், பொய்ச்செய்திகளையும் இத்தளத்தில் ஒருவர்தொடர்ந்து வெளியிடுகிறார். பிறைவிஷயத்தில் தனிப்பட்ட மனிதர்களைஅறிவு ஜீவியாகக் காட்டி கொண்டுமக்களை ஏமாற்ற நினைப்பதில்சிலருக்கு என்ன சந்தோஷமோ?

Responses (0)
  • There are no replies here yet.
Your Reply