கேள்வி பதில் (34)

ஹிஜ்ரி காலண்டர் கருத்தரங்கம் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி பதிலளிப்பவர் :- மௌலவி அப்துர் ரஷீத் ஸலஃபி அவர்கள் தேதி : ஹிஜ்ரி 1436 – ரஜப் - பிறை 14 சனிக்கிழமை (02-05-2015)
கேள்வி : 2:189 வசனத்தில் உங்கள் வீடுகளில் பின் வாசல் வழியாக செல்லாதீர்கள் மாறாக முன் வாசல் வழியாக செல்லுங்கள் என்று அல்லாஹ் கூறுவது பிறையுடன் தொடர்புடையதா?
செவ்வாய்க்கிழமை, 30 ஜூன் 2015 00:00

ஹிஜ்ரி காலண்டரும் பிற காலண்டர்களும்

தேதி :- ஹிஜ்ரி 1436 – ரஜப் - பிறை 15ஞாயிற்றுக்கிழமை (03-05-2015) இடம் :-ராயல் கோர்ட், அக்குரணை, ஸ்ரீலங்கா