ஒலி-ஒளி (141)

கேள்வி : உர்ஜுனில் கதீம் தென்பட்ட நாளுக்கு அடுத்த நாளில் எந்த திசையில் தலை பிறையை பார்க்க வேண்டும்? ஹிஜ்ரி காலண்டர் கருத்தரங்கம் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சிபதிலளிப்பவர் :- மௌலவி அப்துர் ரஷீத் ஸலஃபி அவர்கள்
மறைக்கப்படும் உண்மைகளும் மறுக்கப்படும் மார்க்க ஆதாரங்களும். Hidden Truths And Denied Evidences Of Sharia தேதி : ஹிஜ்ரி 1436 – ரஜப் - பிறை 14 சனிக்கிழமை (02-05-2015)
தேதி : ஹிஜ்ரி 1436 – ரஜப் - பிறை 14 சனிக்கிழமை (02-05-2015) இடம் : புத்தளம், ஸ்ரீலங்கா உரை : மௌலவி அஹ்மது உஸ்மானி அவர்கள்