புதன்கிழமை, 01 ஜூலை 2015 00:00

சர்வதேசத் தேதிக் கோடு + 16 UT

Rate this item
(0 votes)

சர்வதேசத் தேதிக் கோடு + 16 UT - International Date Line + 16 UT

உரை : சகோதரர் அஹ்மது ஸாஹிபு அவர்கள்

தேதி : ஹிஜ்ரி 1436 – ரஜப் - பிறை 12 வியாழக் கிழமை (30-04-2015)

இடம் : நிந்தவூர், ஸ்ரீலங்கா

சர்வதேசத் தேதிக் கோடு + 16 UT - International Date Line + 16 UT

Read 1126 times

Media