புதன்கிழமை, 01 ஜூலை 2015 00:00

மறைக்கப்படும் உண்மைகளும் மறுக்கப்படும் மார்க்க ஆதாரங்களும்.

Rate this item
(0 votes)

மறைக்கப்படும் உண்மைகளும் மறுக்கப்படும் மார்க்க ஆதாரங்களும்.

Hidden Truths And Denied Evidences Of Sharia

தேதி : ஹிஜ்ரி 1436 – ரஜப் - பிறை 14 சனிக்கிழமை (02-05-2015)

 

இடம் : புத்தளம், ஸ்ரீலங்கா

உரை : மௌலவி அப்துல் காதர் உமரி

மறைக்கப்படும் உண்மைகளும் மறுக்கப்படும் மார்க்க ஆதாரங்களும்.

Hidden Truths And Denied Evidences Of Sharia

 

Read 1163 times

Media