சனிக்கிழமை, 11 ஜூலை 2015 00:00

மாதத்தின் எத்துனை நாட்கள் முடிந்தன.. என்று வரும் ஹதீஸில் உங்களின் கருத்து என்ன?

Rate this item
(0 votes)

மாதத்தின் எத்துனை நாட்கள் முடிந்தன.. (இப்னு ஜைமாஹ்-2024) என்று வரும் ஹதீஸில் உங்களின் கருத்து என்ன? - ATJ மஸ்ஜிது , அக்குரணை, ஸ்ரீலங்கா.

ஹிஜ்ரி காலண்டர் கருத்தரங்கம் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி

பதிலளிப்பவர்: மௌலவி அப்துர் ரஷீத் ஸலஃபி அவர்கள்

 

தேதி : ஹிஜ்ரி 1436 – ரஜப் - பிறை 15 ஞாயிற்றுக்கிழமை (03-05-2015)

இடம் : ATJ மஸ்ஜிது, அக்குரணை, ஸ்ரீலங்கா

மாதத்தின் எத்துனை நாட்கள் முடிந்தன.. என்று வரும் ஹதீஸில் உங்களின் கருத்து என்ன?

Read 1157 times

Media