சனிக்கிழமை, 11 ஜூலை 2015 00:00

பிறை பார்க்க தேவையில்லை கணக்கிட்டு கொள்ளலாம் என்கிறீர்களா?

Rate this item
(0 votes)

இப்னு குஜைமாஹ்-ஹதீஸ் எண்-2024 அடிப்படையில் நீங்கள் பிறை பார்க்க கூறுகிறீர்களா அல்லது பார்க்க தேவையில்லை கணக்கிட்டு கொள்ளலாம் என்கிறீர்களா? - ATJ மஸ்ஜிது , அக்குரணை, ஸ்ரீலங்கா.

 

ஹிஜ்ரி காலண்டர் கருத்தரங்கம் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி

பதிலளிப்பவர்: மௌலவி அஹ்மது உஸ்மானி அவர்கள்

தேதி : ஹிஜ்ரி 1436 – ரஜப் - பிறை 15 ஞாயிற்றுக்கிழமை (03-05-2015)

இடம் : ATJ மஸ்ஜிது, அக்குரணை, ஸ்ரீலங்கா

பிறை பார்க்க தேவையில்லை கணக்கிட்டு கொள்ளலாம் என்கிறீர்களா?

Read 1315 times

Media