താങ്കളുടെ അംഗത്വത്തിനായി ഒരു ഈ മെയിൽ വിലാസം നൽകുക. പ്രസ്തുത വിലാസത്തിലേയ്ക്ക് ഒരു കൺഫർമേഷൻ കോഡ് അയയ്ക്കപ്പെടും. പ്രസ്തുത കോഡ് സൈറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തി താങ്കൾക്ക് അടയാളവാക്യം തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്